Skånes Spelmansförbunds historia

Gamla luntor berättar

En resumé över 45 år med Skånes Spelmansförbund av Harry Andersson

Prolog

45 år kan väl tyckas vara ett något udda jubileum, men varje 5-års period av framgångsrik verksamhet för vårt Spelmansförbund motiverar alltid en extra "firardag". För pionjärerna, av vilka det ännu finnes kvar några som var med redan de tidigaste åren, och för alla övriga med många års medlemskap i förbundet, kan det ju vara trivsamt att erinras om mången glad och givande samvaro med spelvänner från när och fjärran, och för under senare tid tillkomna medlemmar bör det vara intressant att något lära känna den organisation de anslutit sig till och ägnar sin medverkan.

1936 är noterat och fastställt såsom födelseår för Skånes Spelmansförbund som dock då redan varit "påtänkt" under ett par års tid. 1934 arrangerade Studentföreningen Folkdansens Vänner, Lund, en folkdans- och spelmansstämma till vilken spelmännen hade inbjudits att tävla med varann i spelskicklighet och utlovats fina priser därför. Man tävlade i dels solo- och dels samspelsklass, I soloklassen fick Sten Weibring, Ramlösabrunn, på nyckelharpa 1:a pr. Alfred Lorentzon, Abbekås (sonson till Lorentz Brolin) fiol 2:a pr., och Axel Pettersson (i Källnatrion) fiol 3:e pr. I samspelsklassen gick 1:a pr. till Carl Erik Berndt o. Willy Hansson, Malmö, 2:a pr. erhöll Edvin Lindberg tillsammans med sin fru Dagmar o. svägerskan Margit Holm, Malmö, (döttrar till Per Berndtsson, Stenestad) samt 3:e pr. till "Långarödstrion", bröderna Nils, Gottfrid och Albert Svensson, Höganäs. I övrigt tävlade många av den tidens kända spelmän och, enligt källorna, var missnöjet med tävlingsjuryns bedömningar stort bland dem som fingo enklare priser eller inga alls. Naturligt nog! I tävlingsjuryn ingick bl. a. Dr Sten Broman, Lund, och Frisörmästare Olof Andersson, Åhus (sedermera amanuens vid Musikhist. Muséet, Stockholm) Sten Broman skrev om tävlingen, i Sydsvenskan, att några spelmän voro överraskande bra men att flera med sitt spel pinsamt frestade publiken,

I samband med spelmanstävlingen föreslog ordf. i Ungdomsringens Skåne- distrikt, W. Sjöqvist, Malmö, att man skulle försöka bilda ett skånskt spelmansförbund, Intresset för förslaget var, bland de tävlingsbesvikna spelmännen, inte oreserverat entusiastiskt, men det ledde dock till att en interimsstyrelse utsågs och med i denna återfanns Sten Broman, Olof Andersson, Åhus, samt W. Sjöqvist o. Edvin Lindberg, Malmö, Något förbund eller verksamhet däri blev det emellertid ej detta år. 1935 inbjödos några spelmän att medverka vid Frostavallens första Midsommarting, ett gemensamt arrangemang av Frostavallen och Ungdomsringens Skånedistrikt och som sedan dess blivit en tradition för såväl Frostavallen som betr. spelmansförbundets medverkan. Den året förut tillsatta interima styrelsen för ett blivande spelmansförbund fick därvid en erinran om att börja planera förbundets verksamhet, men av okänd anledning kom inte heller 1935 någon dylik igång.

1936

Våren 1936 kallades emellertid alla anträffbara spelmän i Skåne till ett möte på Hembygdsgillets lokal i Malmö och där mötte ett 40-tal spelmän upp. Initiativtagare var åter Distriktsordf. W. Sjöqvist som nu på nytt uppmanade spelmännen att samspela i ett skånskt förbund. Efter diskussion om förutsättningarna därför beslöt de närvarande enhälligt att bilda en organisation med syfte att gemensamt spela och tillvarataga gammal skånsk folkmusik. Så gott som samtliga i mötet deltagande spelmän anmälde sig för registrering såsom medlemmar i den nya organisationen som man beslöt kalla Skånes Spelmansförbund. En ny interimsstyrelse tillsattes och fick följande sammansättning: Bror Trygg, Helsingborg, Nils Svensson, Höganäs, Gunnar Nilsson, Staffanstorp, Carl Eric Berndt och Edvin Lindberg, Malmö, De tre sistnämnda utsågos till verkställande arbetsutskott.

1936 hände sedan detta att i samband med Midsommartinget på Frostavallen anordnades en spelmansstämma med uppspelningar för Zorns spelmansmärke i silver och brons. 20-talet spelmän anmälde sig därtill och 4 st. av dessa : Axel Pettersson, Källna, Sven Svensson, Malmö, och Henning Olsson, Ramlösabrunn, alla på fiol, samt Birger Grönberg, Beddinge, på nyckelharpa, tilldelades silvermärket och titeln riksspelmän män . Bronsmärket tilldelades, Otto Månsson, Munkarp, Nils Persson, Malmö, Johannes Kristiansson, Dösjöbro, samt Nils Nilsson, Spjutstorp. Det ekonomiska stöd som erfordras för arrangemanget, av denna den första riksspelmansstämma i Skåne, hade föranstaltats av Konsul Allan Könsberg, Frostavallen, och för detta, samt för sitt vid många tillfällen ådagalagda intresse och stöd för spelmansförbundet, valdes han sedermera till Hedersordf. i Skånes Spelmansförbund. Vilket han sedan alltid sade sig vara stolt över.

Hösten 1936 hölls ett sammanträde med Skånes Spelmansförbund varvid interimsstyrelsen avgick och en ny styrelse utsågs och konstituerades Ordf. blev Sten Broman, Lund, sekr, Gunnar Hobroh, Lund, kassör Edvin Lindberg, Malmö, samt ledamöter Bror Trygg, Helsingborg, och Sven Svensson, Malmö. Dessutom blev Wilhelm. Sjöqvist adjungerad. ledamot i styrelsen. Därefter fortgick förbundets utveckling, i stort sett, i önskad ritning.

1937-1939

Åren 1937 -38 -39 medverkade spelmansförbundet obligatoriskt vid Frostavallens Midsommarting samt vid Ungdomsringens Skånedistrikts stora arrangemang i Nackarpsdalen, Röstånga, under pingsthelgerna varje dr. Dessutom engagerades förbundet att medverka vid stora arrangemang å flera platser i Skåne. Så t. ex.` medverkade man 1939 med 35 spelmän vid en stor hantverksutställning i Kristianstad. Uppspelningen leddes av ordf. Sten Broman som själv spelade med på viola. -

Här man nu ändå var samlade i Kristianstad passade spelmännen på att avhålla Förbundets årsstämma i utställningens lokaler där. Detta medförde bl. a. ett par förändringar i förbundsstyrelsen där nu författare-skalden och skolmagistern Nils Ludvig, Höör, blev v. ordf. och riksspelmannen Henning Olsson, Ramlösabrunn, blev v. sekr. Omvalda blevo ordf, Sten Broman, Lund, kassören Edvin Lindberg, Malmö och sekr. Sven Svensson, Malmö' Till hedersledamöter i förbundet utsågos Konstnären Ernst Norlind, Borgeby, och Musikdir. Axel Boberg, Malmö. I detta sammanhang beslöts också att obegränsat antal hedersledamöter skall kunna inväljas Skånes Spelmansförbund, vilket ju tyder på att någon småktighet inte skulle förekomma i det avseendet'

Samma år var det många förbundsmedlemmar som for till Stockholm för att deltaga i den stora internationella Folkdans och spelmansstämman där den första veckan i augusti, alltså endast c:a 3 veckor före andra världskrigets utbrott, vilket redan då hade länge legat liksom i luften, Det var därför en aning av ödesdiger över stämman, som dock, trots detta, blev en underbar upplevelse.

1940-1947

Under krigsåren 1940-45 funkade all kulturell verksamhet liksom mycket annat i Sverige, mest på ett ungefär, men vist tog både spelmän och folkdansare vara på de få tillfällen att vara igång som gavs. På Frostavallen pågick Midsommartinget som vanligt varje år, men ibland med en kännbar brist på spelmän, Ett par folkdans- och spelmansstämmor anordnas av Ungdomsringens Skånedistrikt på Svaneholm, Sjörup, och en och annan hembygdsfestarrangör kunde beställa medverkan av några spelmän, men på det hela taget var det ganska så långt mellan tillfällena för allmän samling. Transportsvårigheter orsakade av bl a. bensinransonering, bidrog även till begränsning av verksamheten, En hel del spelmän medverkade emellertid under krigsåren i åtskilliga arrangemang med syfte att insamla medel till stöd för det finska folket i dess kamp mot ryssarna, Under de besvärliga krigsåren hade några av ; styrelsens ledamöter den goda ambitionen att hela tiden söka hålla kontakt med medlemmarna och därigenom behålla förbundet intakt. Detta underlättade organisationen i förbundet när stämmor och andra spelmansaktiviteter åter började komma igång. Svenska Ungdomsringen inledde redan 1946 med en bygdeungdoms- och riksspelmansstämma och till denna sökte sig även en del skånska spelmän. På hemmafronten var det än sa länge inte mycket utöver Midsommartinget på Frostavallen inte sa mycket att pyssla med tör spelmännen.

Vid denna tid, ungefärligen, bildades Malmö Spelmanslag såsom en sektion i Skånes Spelmansförbund, varigenom spelmännen i Malmö fick det bättre ordnat för sig ifråga om möjligheterna att idka samspel. ;

1948

1948 blev det nytt liv i de halvt om halvt domnade skånska spelmanstråkarna. Sv. Ungdomsringen arrangerade då en Nordisk Bygdeungdoms- och spelmansstämma i Malmö varvid förbundet fick till uppdrag att hjälpa till med att ordna för de i stämman deltagande spelmännen som uppgick till ett femtiotal. Flera skånespelmän passade på att spela upp för Zornmärkesjuryn som alltid är tillfinnandes vid stämmor av nordisk- och rikssvensk storleksordning. Men endast några få av dem lyckades övertyga Juryn om mina acceptabla märkeskvalifikationer En av dem som lyckades med det var Carl Eric Berndt, Lund, som tick silvermärket och med detta sammanhängande riksspelmansvärdighet. Samtliga stämmodeltagare "invaderade" Frostavallen en dag (där spelmännen då gjorde sina Zornmärkesuppspelningar) och en dag ägnades at besök i Köpenhamn

Riksspelmansstämma och åtskilliga övriga aktiviteter för spelmännen under 1948 gav Skånes Spelmansförbund en rejäl puff uppåt, bl. a. beträffande anslutningen av medlemmar, Under krigsåren och fram till 1947 var endast c;a 30 medlemmar anslutna till förbundet, men redan vid årsskiftet 1948 - 49 var man uppe i över 50. Med förlig vind i seglen fortsatte Beduin förbundsskutan sin Mård under god styrning av följande styrelse: Ordf. Gunnar Holmstedt, Malmö kassör Henning Olsson, Ramlösabrunn sekt; Henry Nilsson, Burlöv, samt Reinhold Andersson, Viken, och Edvin Lindberg, Malmö, den sistnämnde även förbundsmusikledare.

Frän 1948 är också att notera tillkomsten av Sveriges Spelmäns Riksförbund. Ar 1951 hände sig bli a. att några Lundaspelmän, som varit anslutna till Malmö. Spelmanslag, tackade tör sig i detsamma och bildade eget Spelmansgille hemma i Lund, men också detta såsom en sektion i Skånes Spelmansförbund. Musikledare för dem blev Carl Eric Berndt, som nu även fick övertaga uppdraget som Förbundsmusikledare efter Edvin Lindberg, Malmö.

1953

1953 överlät Gunnar Holmstedt, Malmö, ordförandeskapet i förbundet till Torsten Månsson, Lund, och Harry Andersson, Asmundtorp, blev sekr. efter Henry Nilsson, Burlöv. Det bör också nämnas att Nordv, Skånes Folkdanskrets 1953 inbjöd spelmansförbundets samtliga medlemmar att kostnadsfritt, ifråga om såväl mat som logi, deltaga i en 2-dagars spelmanskurs på hotell Savoy i Helsingborg, och med Sv. Ungdomsringens rikskonsulent Mils Presto, Uppsala, som kursledare. 40 spelmän anammade den tina inbjudningen och det hela avslutades med en stor uppspelning å Folkparken i Helsingborg.

1954-1955

Efter endast ett år som förbundsordf. avgick 1954 Torsten Månsson, Lund, och efterträddes av Assar Bengtsson, Malmö, men redan 1955 Återinträdde Torsten Månsson son förbundsordf, sedan Assar Bengtsson förklarat sig ej ha tid att ägna sig åt den uppgiften,

Under hela 50-talet fortsatte emellertid förbundets uppgifter och framgångar att sakta men säkert oka liksom även medlemstillslutningen.

I samarbetet med Ungdomsringens Skånedistrikt medverkade förbundet n era år, under pingsthelgerna, vid distriktets stora festarrangemang å Herrevadskloster, Ljungbyhed, samt, 1955, även vid den stora internationella utställaren H, 55 i Helsingborg,

1956

1956 firade Skånes Spelmansförbund. sitt 20-års Jubileum med en sober festlighet i Knutssalen a Rådhuset l Malmö Därvid medverkade såväl förbundets Hedersordf. Konsul Allan Könsberg som Hedersmedlemmarna Nils Ludvig, Sten Broman och Wilhelm Sjöqvist ned högtidstal, kåseri och anförande. Därefter framförde förbundets spelmän under ledning av Carl Eric Berndt, en av Nils Löfgren komponerad folkmusikrapsodi som formats till ett växelspel mellan spelmännen och en av Nils Löfgren ledd Kammarkvartett ur Malmö Musiksällskap. Tillika med mycket vacker sång av Brita Nilsson, Lund, blev det hela ett mycket festligt jubileumsprogram inför en talrik och uppskattande publik.

I förbundets verksamhet under 50-talets senare år förekommer bl. a. spelningar en gång årligen m turistrestaurangen Klöva Hallar, Klippan, vilket inbringade dels ett mindre arvode och dels inkomsterna av en på samma plats försåld tombola, vilken vi samarbetade och delade nettot därav med folkdanslaget Klippan-Amatörerna.

1958

1958 avhölls förbundets årsstämma i Tomelilla där det också blev en uppspelning å Samrealskolans aula. Det var Tomelilla-spelmännen Rudolf Hansson och Mils Ivarsson som svarade för arrangemangen vid det tillfället. fick förbundet erbjudande att medverka i ett program, kallat "Skånedagar på Skansen", således på Skansen i Stockholm. En grupp på 12 medlemmar i förbundet uttogs och sändes till Stockholm där de representerade förbundet med den äran i Skansenprogrammet som bl. a. inrymde ett äkta kysk- bondbröllop.

Det året överlämnade Förbundsmusikledare Carl Eric Berndt, på grund av vacklande hälsa, detta sitt uppdrag till Nils Löfgren som varit biträdande d:o från 1956. Carl Eric Berndt avtackades med förbundet hedersmärke.

1960

1960 fick Malmö spelmanslag representera förbundet vid Sveriges Spelmäns Riksförbunds Jubileumsstämma i Stockholm. De gjorde det med beröm godkänts

1961

1961 var det ånyo dags för Jubileumsfirande, nu för Förbundets 25-åriga tillvaro. Det firades i samband med årsstämman på Frostavallen och i närvaro av Hedersordf, A. Könsberg, Hedersmedlemmarna Nils Ludvig och W, Sjöqvist m. n. speciella gynnare och vänner av förbundet, samt, naturligtvis, av en stor skara medlemmar med verklig jubileumsklang i felorna.

Samtidigt träder Nils Hellborg, Malmö, till som förbundets kassör efter Henning Olsson, Ramlösabrunn, som då drog sig tillbaka beprydd med förbundets

1961 var också året då nybildade Ringsjöbygdens Spelmansgille gjorde sin entré i Skånes Spelmansförbund. Deras spelledare hette Axel Syde, Eslöv, ett namn som strax återkommer i förbundets hävder.

1962

1962 års mest bemärkta förbundsinsats var kanske att man med 25-talet medlemmar medverkade i den festliga Tosia Bonnadan i Ronneby, en annorlunda stämma som dar ordnas vart 3:e år.

1963

1963 tog Torsten Månsson Ånyo, och nu definitivt, avsked av förbundets ordförandeklubba som övertogs av Axel Syde, Eslöv, Ett i förbundets matrikel ganska nytt namn vars bärare dock hade gjort sig känd som initiativtagare och ledare för Ringsjöbygdens Spelmansgille. Att Torsten Månsson blev mycket hjärtligt avtackad för sin 9-åriga ordförandesits behöver väl knappast påpekas

1964

Förbundets nye ordförande presenterade sig ganska snart med att initiera förberedelser för det som 1964 skulle bli något av en clou i förbundets historia, en riksspelmansstämma i egen regi. Skådeplatsen för densamma blev naturligtvis Frostavallen, efteråt, av samtliga de 100 stämmodeltagarna, omvittnad såsom stämmoarena. Med entusiasm genomförde arrangörerna det krävande jobb som erfordrades för att allting skulle klaffa så nära 100 % som möjligt. Belöningen blev att det gjorde det, kanske för att Malmölänets Hövding, Gösta Netzén, höll sin beskyddande hand över det hela. Glädjen över att allt gick bra blev ju inte mindre av att två förbundsmedlemmar, Carl Eric Berndt och Nils Löfgren, fingo mottaga Zorns spelmansmärke i guld, och att ytterligare några medlemmar spelade sig till att erhålla samma märke i silver- och bronsvalörer.

1965

1965 återgick förbundets verksamhet till mera normala proportioner, men att minnas det året är att spelmännen på Österlen då hade ryckts med av rikspelmansstämmans dyningar och nu ställde upp som ett lokalt och lojalt lag inom spelmansförbundet. För undvikande av "mannamån" skall här erinras om att även spelmännen i Nordvästra Skåne samverkat i lag sedan omkring 1952. Och för att "rätta till" ännu en "överhoppning" skall här också omtalas att förbundet 1963 hade ett stort engagemang vid en utställning i Landskrona med anledning av stadens 550-års Jubileum.

1966

1966 var året då förbundet fyllde 30 år och det var förstås anledning till jubileumsfirande på Frostavallen igen och vilket också skedde i ungefär samma trivsamma former som vid 25-årsdagen.

1967

1967 arrangerade förbundet en minnestämma i Lund med anledning av att den första spelmansstämman i Skåne anordnades i Lund 1907 på initiativ av låtforskaren och upptecknaren Nils Andersson. I minnestämman deltogo, liksom 1907 även spelmän från Halland, Småland och Blekinge.

1968

1968 gjorde förbundet sig och alla Åhusbor en glad dag då 30 medlemmar åkte till Åhus för att hugfästa minnet av den, näst Nils Andersson, främste tillskyndaren av "Svenska Låtar" samlingen, nämligen framlidne förre Åhusbon Olof Andersson, som genom förbundets och Åhus kommuns gemensamma försorg, nu fick en mimnestavla i koppar fästad på det hus han i 30 ars tid bebodde i Åhus. Efter avtäckningen av minnestavlan blev det stor uppspelning och folkdansuppvisning samt även allmän dans å Stora torget. Ett festligt minne: Förbundet var detta år även engagerat till en hantverksmässa i Örkelljunga samt en gång till hötesparken [??? - KOLLA UPP] Jägersbo vid Ringsjön.

1969

1969 arrangerade förbundet en regional spelmansstämma i Mölle, med deltagare tb&m det- och Fåetergötland, [??? - KOLLA UPP] Göteborg, Halland och Smaland samt ganska många egna medlemmar. Tyvärr omintetgjorde dock regn det mesta av programmet. Ett par mindre engagemang å Hotell Grand i Lund samt å Jägersbo är även att notera.

1970

1970 blev Lunds stad 950 år gammal vilket föranledde jubileumsfestkommittén att engagera ett stort antal av förbundets spelmän med uppgift att musicera på ett flertal platser i staden. Ett annat "paent" engagemang hade förbundet detta år, nämligen i Köpenhamns Tivoli, där 35 Skånespelmän ställde upp och "rev av" sina bästa låtar under ett trekvartstimme långt program.

1971

1971 hade Axel Syde "gjort sitt" i förbundets tjänst och efterträddes av Reinhold Andersson som varit "vice" i ganska många år. Nu har förbundet sitt första engagemang i Simishamn och spelar där vid högmässan i kyrkan samt på flera andra platser i sta'n. Under stort publikintresse både i kyrkan o i övr. Förbundetmpreu4m6pel., [??? - KOLLA UPP] även 8 [??? - KOLLA UPP] Fredriksdals friluftsteater i Helsingborg, där publikintresset teiklär [??? - KOLLA UPP] gynnsamt for återkommande arrangemang. Örkelljungabygdens Spelmanslag inträder som lokal sektion i förbundet.

1972

1972 beslutar förbundet att anskaffa en minnesvård över spelmannen Per Munkberg, Barsebäck, som för c:a 85 år sedan begrovs å kyrkogården i Löddeköpinge. I samarbete med hembygdsföreningen och kyrkorådet i Löddeköpinge arrangeras i Löddeköpinge en musiksoaré vid vilken förbundet spelar ett program med skånska låtar. Soarén ger ett ganska bra överskott till hjälp att täcka kostnaderna för vården. När den sedan avtäcks medverkar förbundet med låtspel i kyrkan och vid graven.

1973

1973 är det i huvudsak de återkommande engagemangen i Simrishamn, på Frostavallan och Fredriksdal som dominerar förbundsverksamheten.

1974

1974 behöver Ungdomsringens Skånedistrikt förbundets medverkan då man firar 50-års jubileum på mJöRronaparken [??? - KOLLA UPP] i Helsingborg. Även när hela Sv. Ungdoms' har riksstämma i Malmö är man angelägna att få skånespelmännens medverkan. Och när affärskedjan Tempo 75-års jubilerar rekvirerades Skånes Spelmansförbunds spelmän att underhalla vid samtliga Tempoaffärer i Skåneland. Det gick åt 35 spelmän för detta. Samtliga arvodenmhåmör [??? - KOLLA UPP] gick ograverade till förbundet som hade behov därav då - - s [??? - KOLLA UPP]

1975

1975 Skåneförbundet åter står som värdar för en ny riks spelmansstämma på Frostavallen. Med ovannämnda tlllskott till kassan och i övrigt välvilliga sponsorer var stämmans ekonomi tryggad och när därtili gamla rutiner från 1964 i någon mån fanns kvar så blev det inga större problem när spelemän och spelekvinnor från alla hörn och kanter in old Sweden dråsade ner 100-falt på gamla Frostavallen där sommaren rekordslösade sin allra finaste vädersort på dem alla och hela tiden dom var där. Tyvärr har vi inte här utrymme för detalj referat från stimman, men det finns många som var dmr och kan berätta. Denna stämma gav, liksom de tidigare, ny "råg m ryggen" åt förbundet, Det var tillfredsställando att flertalet av förbundets dl över 170 medlemmar mötte upp när det t976 var dags fOr årsstämma och firandet av 40-års jubileet.

Förbundet kunde därefter utveckla än större aktivitet med bl.a. 2 nytillkomna engagemang: vid Sofiero slott, H-borg, och Degeberga hembygdspark.

1977

1977 tillkom ett engagemang på Svaneholm, vid Skurup. I detta års verksamhetsprogram ingick även att sända en grupp om 10 spelmän till Stockholm och Skansen för att medverka vid invigningen av en ny skånegård där.

Fr.o.m. 1978 hör även Bäckaskogs slott, vid Ivösjön, till de förnämliga engagemang som sedan 1971 är årligen återkommande i förbundets sommarverksamhet nämnligen: Svaneholm, Sofiero, Degeberga, Bäckasog och Fredrikedal, Hsg.

1979-1980

1979 och 1980 har verksamheten varit av ungefär samma omfattning som de närmast föregående åren vilket de flesta medlemmarna själva kunnat konstatera. Som "röda trådar" i förbundets verksamhet kan ju därtill räknas traditionerna ifråga om midsommartinget på Frostavallen (fr.1935) och de sedan många år obligatoriska vår- och höstträffarna för medlemmarna, mestadels på Frostavallen, men ibland med lokala variationer.

Utöver förbundets verksamhet har många medlemmar under årens lopp varit mycket intresserade av att deltaga i de på olika platser arrangerade riksstämmorna med uppspelningar för Zorns spelmansmärke och de chanser att bli riksspelman som är förknippade med dessa, Inte alla men några stycken har lyckats med konststycket att hemföra märken och diplom i olika valörer.

Bland förbundets medlemmar finns f.n. 3 innehavare av Zorns guldmärke.(De är tidigare nämnda i detta sammandrag)' 2d gt. [??? - KOLLA UPP] har silvermärke och 24 har bronsmärke."Diplomater" finns det inga siffror på, Ovanstående siffror avser nu levande.medlemmar. Av de bortgångna var det ganska många silver- och bronsmärkesägare.

Medlemsantalet har, uttryckt i 5-års intervaller, under förbundets 45 år varit: vid starten 1936 35, 1941:45, 1946: 25, 1951: 40, 1956: 60, 1961:75, 1966: 95, 1971: 115, 1976: 170, och 1980: 215 medlemmar.

Nuvarande Hedersmedlemnmar i Skånes Spelmansförbund äro: Sten Broman, Lund; Erik Nilsson, Malmö, Nils o. Kristina Gussing, Frostavallen; Sylve Öfström, Höör, Lennart KJellgren, Blentarp, Carl Eric Berndt, Lund, Sven Svensson, Malmö, Henning Olsson, Ramlösabrunn.

Ovanstående sammandrag är av förklarliga skäl ganska komprimerat, men torde likväl ge en någorlunda god bild av Skånes Spelmansförbunds liv och leverne under de gångna 45 åren.

Tack för Ditt intresse att läsa detta till punkt!
Arkivarien