Lintonfonden – ändamål och bedömning

Testamente och Ändamål

Till det kortfattade regelverket behövs uttolkningar till vägledning både för dem som vill söka medel från fonden och för dem som ska granska och värdera inkomna projektansökningar. Ändamålet för fonden enligt testamentets skrivning är:

”Det är min övertygelse att Skånes Spelmansförbunds styrelse använder tillgångarna på ett sätt som gynnar den skånska spelmanstraditionen.”

Det är således detta, testamentatorns vilja och ändamål, som uttolkas nedan. Styrelsen har beslutat att bilda denna fond och att inte tolka ändamålet alltför snävt. Dock behövs det några stolpar att hålla sig inom. En sådan är att fonden är avsedd att gynna amatörmusiken, detta särskilt som andra kulturinstitutioner har inskrivet att deras medel ska gå till att ge jobb till de yrkesverksamma musikerna.

Effektmål och Bedömning

Vid bedömning värderas ansökan mot fondens regelverk och ändamål, men också mot på vilket sätt projektet kan bedömas uppfylla ett eller flera effektmål och gynnar den skånska spelmanstraditionen, t.ex.:

 • Fler människor hittar folkmusiken
 • Fler vill lärs spela folkmusik
 • Fler vill komma och lyssna
 • Fler får positivs upplevelser av folkmusiken
 • Spelmän förkovrar sig eller får inspiration

Alla projekt bör om möjligt ha en PR-mässig sida, Läger och större evenemang bör lokalpress och lokal-TV inbjudas att bevaka, eventuellt annonsering, pressmeddelanden, offentliga publika framträdanden och utnyttjande av sociala media bör alla projekt på något sätt förhålla sig till för att uppmärksamma och upparbeta genren.

Vissa projekt är mer solklara än andra huruvida de faller innanför eller utanför fondens ändamål. Exempel på projekt som klart faller inom ändamålet:

 • Läger för barn och ungdomar med (huvudsakligen) skånemusik.
 • Kurser med skånsk traditionell folkmusik.
 • Evenemang där skånsk folkmusik når en bredare allmänhet.

Exempel på projekt som (normalt) faller utom ändamålet:

 • Allmänna turnébidrag till spelmansproffs – fondens huvudsyfte är att gynna amatörutövare av folkmusik.
 • Kurser och evenemang med utomnordisk traditionell folkmusik.
 • Allmänna konserter – dessa bör bära sina egna kostnader.

Mellan dessa två ”hörnstolpar ” finns förstås en mängd projekt som inte klart ingår i någon av exemplen ovan men ändå kan falla inom ändamålet. Vad som platsar här får uttolkas från fall till fall.

Den traditionella skånska folk- musiken kan variera i personligt utförande och också vara influerad från andra genrer och kulturer, liksom utföras med diverse instrumentering. Detta bör inte fondstyrelsen ta hänsyn till utan uppskatta som nutidens levande folkmusikkultur.

Många av oss spelmän spelar även annan folkmusik än bara den traditionellt lokala. Förut- om att det ger spelmannen nöje, större kompetens och kontaktnät, skapar det även referensramar att förstå den lokala traditionella musiken, vad den är och inte är, vilket också bör vägas in i bedömningen av ett projekt.

Exempel på ansökningar och utfall

En idé om hur fondstyrelsen tänker runt värdering av ansökningar, kan tidigare beslut kanske vara till ytterligare vägledning.